نمایش آمار کرونا

November 27, 2020 7:55 am
Afghanistan Afghanistan
+226 تایید شده جدید
45716 مجموع تایید شده ها
+12 فوتی جدید
1737 مجموع فوتی ها
+87 بهبودیافته جدید
36232 مجموع بهبود یافته ها
Albania Albania
+656 تایید شده جدید
35600 مجموع تایید شده ها
+10 فوتی جدید
753 مجموع فوتی ها
+321 بهبودیافته جدید
17352 مجموع بهبود یافته ها
Algeria Algeria
+1085 تایید شده جدید
79110 مجموع تایید شده ها
+23 فوتی جدید
2352 مجموع فوتی ها
+622 بهبودیافته جدید
51334 مجموع بهبود یافته ها
Andorra Andorra
+106 تایید شده جدید
6534 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
76 مجموع فوتی ها
+107 بهبودیافته جدید
5649 مجموع بهبود یافته ها
Angola Angola
+99 تایید شده جدید
14920 مجموع تایید شده ها
+1 فوتی جدید
341 مجموع فوتی ها
+100 بهبودیافته جدید
7617 مجموع بهبود یافته ها
Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda
+1 تایید شده جدید
141 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
4 مجموع فوتی ها
+1 بهبودیافته جدید
130 مجموع بهبود یافته ها
Argentina Argentina
+9043 تایید شده جدید
1399431 مجموع تایید شده ها
+227 فوتی جدید
37941 مجموع فوتی ها
+9378 بهبودیافته جدید
1226662 مجموع بهبود یافته ها
Armenia Armenia
+1785 تایید شده جدید
130870 مجموع تایید شده ها
+28 فوتی جدید
2068 مجموع فوتی ها
+2142 بهبودیافته جدید
103055 مجموع بهبود یافته ها
Australia Australia
+8 تایید شده جدید
27873 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
907 مجموع فوتی ها
+23 بهبودیافته جدید
25570 مجموع بهبود یافته ها
Austria Austria
+5526 تایید شده جدید
266038 مجموع تایید شده ها
+106 فوتی جدید
2773 مجموع فوتی ها
+7283 بهبودیافته جدید
196342 مجموع بهبود یافته ها
Azerbaijan Azerbaijan
+3705 تایید شده جدید
106101 مجموع تایید شده ها
+32 فوتی جدید
1256 مجموع فوتی ها
+1609 بهبودیافته جدید
68572 مجموع بهبود یافته ها
Bahamas Bahamas
+13 تایید شده جدید
7482 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
163 مجموع فوتی ها
+56 بهبودیافته جدید
5789 مجموع بهبود یافته ها
Bahrain Bahrain
+162 تایید شده جدید
86347 مجموع تایید شده ها
+1 فوتی جدید
341 مجموع فوتی ها
+175 بهبودیافته جدید
84510 مجموع بهبود یافته ها
Bangladesh Bangladesh
+2292 تایید شده جدید
456438 مجموع تایید شده ها
+37 فوتی جدید
6524 مجموع فوتی ها
+2274 بهبودیافته جدید
371453 مجموع بهبود یافته ها
Barbados Barbados
+3 تایید شده جدید
266 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
7 مجموع فوتی ها
+3 بهبودیافته جدید
246 مجموع بهبود یافته ها
Belarus Belarus
+1563 تایید شده جدید
130012 مجموع تایید شده ها
+9 فوتی جدید
1128 مجموع فوتی ها
+1317 بهبودیافته جدید
108769 مجموع بهبود یافته ها
Belgium Belgium
+2565 تایید شده جدید
567532 مجموع تایید شده ها
+142 فوتی جدید
16219 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
0 مجموع بهبود یافته ها
Belize Belize
+92 تایید شده جدید
5515 مجموع تایید شده ها
+2 فوتی جدید
131 مجموع فوتی ها
+35 بهبودیافته جدید
3021 مجموع بهبود یافته ها
Benin Benin
0 تایید شده جدید
2974 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
43 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
2579 مجموع بهبود یافته ها
Bhutan Bhutan
+3 تایید شده جدید
389 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
+1 بهبودیافته جدید
368 مجموع بهبود یافته ها
Bolivia Bolivia
+114 تایید شده جدید
144390 مجموع تایید شده ها
+6 فوتی جدید
8939 مجموع فوتی ها
+511 بهبودیافته جدید
120720 مجموع بهبود یافته ها
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
+924 تایید شده جدید
84252 مجموع تایید شده ها
+51 فوتی جدید
2480 مجموع فوتی ها
+570 بهبودیافته جدید
48780 مجموع بهبود یافته ها
Botswana Botswana
+266 تایید شده جدید
10258 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
31 مجموع فوتی ها
+25 بهبودیافته جدید
7717 مجموع بهبود یافته ها
Brazil Brazil
+37614 تایید شده جدید
6204220 مجموع تایید شده ها
+691 فوتی جدید
171460 مجموع فوتی ها
+22877 بهبودیافته جدید
5556887 مجموع بهبود یافته ها
Brunei Darussalam Brunei Darussalam
0 تایید شده جدید
150 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
3 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
145 مجموع بهبود یافته ها
Bulgaria Bulgaria
+3568 تایید شده جدید
136628 مجموع تایید شده ها
+162 فوتی جدید
3529 مجموع فوتی ها
+2255 بهبودیافته جدید
44875 مجموع بهبود یافته ها
Burkina Faso Burkina Faso
0 تایید شده جدید
2777 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
68 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
2567 مجموع بهبود یافته ها
Burundi Burundi
+4 تایید شده جدید
677 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
1 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
575 مجموع بهبود یافته ها
Cambodia Cambodia
0 تایید شده جدید
307 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
298 مجموع بهبود یافته ها
Cameroon Cameroon
+107 تایید شده جدید
24022 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
437 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
22177 مجموع بهبود یافته ها
Canada Canada
+5679 تایید شده جدید
356624 مجموع تایید شده ها
+85 فوتی جدید
11817 مجموع فوتی ها
+3789 بهبودیافته جدید
285672 مجموع بهبود یافته ها
Cape Verde Cape Verde
+44 تایید شده جدید
10570 مجموع تایید شده ها
+1 فوتی جدید
105 مجموع فوتی ها
+56 بهبودیافته جدید
9956 مجموع بهبود یافته ها
Central African Republic Central African Republic
+2 تایید شده جدید
4913 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
63 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
1924 مجموع بهبود یافته ها
Chad Chad
+6 تایید شده جدید
1661 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
101 مجموع فوتی ها
+2 بهبودیافته جدید
1496 مجموع بهبود یافته ها
Chile Chile
+1570 تایید شده جدید
545662 مجموع تایید شده ها
+97 فوتی جدید
15235 مجموع فوتی ها
+1067 بهبودیافته جدید
521247 مجموع بهبود یافته ها
China China
+86 تایید شده جدید
92488 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
4742 مجموع فوتی ها
+12 بهبودیافته جدید
86900 مجموع بهبود یافته ها
Colombia Colombia
+9496 تایید شده جدید
1280487 مجموع تایید شده ها
+159 فوتی جدید
36019 مجموع فوتی ها
+6794 بهبودیافته جدید
1181753 مجموع بهبود یافته ها
Comoros Comoros
+3 تایید شده جدید
610 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
7 مجموع فوتی ها
+6 بهبودیافته جدید
585 مجموع بهبود یافته ها
Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville)
0 تایید شده جدید
5632 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
93 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
4988 مجموع بهبود یافته ها
Congo (Kinshasa) Congo (Kinshasa)
+105 تایید شده جدید
12470 مجموع تایید شده ها
+2 فوتی جدید
333 مجموع فوتی ها
+62 بهبودیافته جدید
11495 مجموع بهبود یافته ها
Costa Rica Costa Rica
+1222 تایید شده جدید
135742 مجموع تایید شده ها
+5 فوتی جدید
1679 مجموع فوتی ها
+662 بهبودیافته جدید
83273 مجموع بهبود یافته ها
Croatia Croatia
+4009 تایید شده جدید
115626 مجموع تایید شده ها
+51 فوتی جدید
1552 مجموع فوتی ها
+2924 بهبودیافته جدید
92349 مجموع بهبود یافته ها
Cuba Cuba
+49 تایید شده جدید
8075 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
133 مجموع فوتی ها
+27 بهبودیافته جدید
7497 مجموع بهبود یافته ها
Cyprus Cyprus
+220 تایید شده جدید
9673 مجموع تایید شده ها
+1 فوتی جدید
48 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
2055 مجموع بهبود یافته ها
Czech Republic Czech Republic
+6305 تایید شده جدید
511520 مجموع تایید شده ها
+168 فوتی جدید
7779 مجموع فوتی ها
+14217 بهبودیافته جدید
431874 مجموع بهبود یافته ها
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
+31 تایید شده جدید
21199 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
131 مجموع فوتی ها
+9 بهبودیافته جدید
20852 مجموع بهبود یافته ها
Denmark Denmark
+1191 تایید شده جدید
75913 مجموع تایید شده ها
+9 فوتی جدید
811 مجموع فوتی ها
+1102 بهبودیافته جدید
59766 مجموع بهبود یافته ها
Djibouti Djibouti
+6 تایید شده جدید
5676 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
61 مجموع فوتی ها
+1 بهبودیافته جدید
5576 مجموع بهبود یافته ها
Dominica Dominica
0 تایید شده جدید
77 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
63 مجموع بهبود یافته ها
Dominican Republic Dominican Republic
+1526 تایید شده جدید
140922 مجموع تایید شده ها
+2 فوتی جدید
2317 مجموع فوتی ها
+424 بهبودیافته جدید
113687 مجموع بهبود یافته ها
Ecuador Ecuador
+908 تایید شده جدید
188138 مجموع تایید شده ها
+28 فوتی جدید
13316 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
164009 مجموع بهبود یافته ها
Egypt Egypt
+368 تایید شده جدید
114475 مجموع تایید شده ها
+11 فوتی جدید
6596 مجموع فوتی ها
+67 بهبودیافته جدید
102268 مجموع بهبود یافته ها
El Salvador El Salvador
0 تایید شده جدید
37884 مجموع تایید شده ها
+12 فوتی جدید
1098 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
34595 مجموع بهبود یافته ها
Equatorial Guinea Equatorial Guinea
+9 تایید شده جدید
5146 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
85 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
5005 مجموع بهبود یافته ها
Eritrea Eritrea
+8 تایید شده جدید
566 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
+4 بهبودیافته جدید
477 مجموع بهبود یافته ها
Estonia Estonia
+414 تایید شده جدید
10955 مجموع تایید شده ها
+2 فوتی جدید
99 مجموع فوتی ها
+445 بهبودیافته جدید
6497 مجموع بهبود یافته ها
Ethiopia Ethiopia
+560 تایید شده جدید
107669 مجموع تایید شده ها
+8 فوتی جدید
1672 مجموع فوتی ها
+427 بهبودیافته جدید
67001 مجموع بهبود یافته ها
Fiji Fiji
0 تایید شده جدید
38 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
2 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
33 مجموع بهبود یافته ها
Finland Finland
+496 تایید شده جدید
23148 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
388 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
16800 مجموع بهبود یافته ها
France France
+13663 تایید شده جدید
2235537 مجموع تایید شده ها
+341 فوتی جدید
51041 مجموع فوتی ها
+1684 بهبودیافته جدید
163814 مجموع بهبود یافته ها
Gabon Gabon
0 تایید شده جدید
9173 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
59 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
9016 مجموع بهبود یافته ها
Gambia Gambia
+1 تایید شده جدید
3728 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
123 مجموع فوتی ها
+1 بهبودیافته جدید
3588 مجموع بهبود یافته ها
Georgia Georgia
+3801 تایید شده جدید
118690 مجموع تایید شده ها
+39 فوتی جدید
1124 مجموع فوتی ها
+3200 بهبودیافته جدید
98781 مجموع بهبود یافته ها
Germany Germany
+21951 تایید شده جدید
1017830 مجموع تایید شده ها
+430 فوتی جدید
15640 مجموع فوتی ها
+19164 بهبودیافته جدید
685537 مجموع بهبود یافته ها
Ghana Ghana
0 تایید شده جدید
51225 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
323 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
50127 مجموع بهبود یافته ها
Greece Greece
+2018 تایید شده جدید
99306 مجموع تایید شده ها
+99 فوتی جدید
2001 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
23074 مجموع بهبود یافته ها
Grenada Grenada
0 تایید شده جدید
41 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
30 مجموع بهبود یافته ها
Guatemala Guatemala
+696 تایید شده جدید
120685 مجموع تایید شده ها
+26 فوتی جدید
4133 مجموع فوتی ها
+452 بهبودیافته جدید
109306 مجموع بهبود یافته ها
Guinea Guinea
+20 تایید شده جدید
12949 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
76 مجموع فوتی ها
+20 بهبودیافته جدید
11922 مجموع بهبود یافته ها
Guinea-Bissau Guinea-Bissau
0 تایید شده جدید
2422 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
43 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
2309 مجموع بهبود یافته ها
Guyana Guyana
+40 تایید شده جدید
5276 مجموع تایید شده ها
+2 فوتی جدید
149 مجموع فوتی ها
+10 بهبودیافته جدید
4252 مجموع بهبود یافته ها
Haiti Haiti
+8 تایید شده جدید
9256 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
232 مجموع فوتی ها
+9 بهبودیافته جدید
7925 مجموع بهبود یافته ها
Holy See (Vatican City State) Holy See (Vatican City State)
0 تایید شده جدید
27 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
15 مجموع بهبود یافته ها
Honduras Honduras
+565 تایید شده جدید
106681 مجموع تایید شده ها
+4 فوتی جدید
2892 مجموع فوتی ها
+348 بهبودیافته جدید
47354 مجموع بهبود یافته ها
Hungary Hungary
+6360 تایید شده جدید
192047 مجموع تایید شده ها
+115 فوتی جدید
4229 مجموع فوتی ها
+5596 بهبودیافته جدید
49616 مجموع بهبود یافته ها
Iceland Iceland
+11 تایید شده جدید
5323 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
26 مجموع فوتی ها
+21 بهبودیافته جدید
5131 مجموع بهبود یافته ها
India India
+43082 تایید شده جدید
9309787 مجموع تایید شده ها
+492 فوتی جدید
135715 مجموع فوتی ها
+39379 بهبودیافته جدید
8718517 مجموع بهبود یافته ها
Indonesia Indonesia
+4917 تایید شده جدید
516753 مجموع تایید شده ها
+127 فوتی جدید
16352 مجموع فوتی ها
+3842 بهبودیافته جدید
433649 مجموع بهبود یافته ها
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of
+13961 تایید شده جدید
908346 مجموع تایید شده ها
+482 فوتی جدید
46689 مجموع فوتی ها
+7669 بهبودیافته جدید
633275 مجموع بهبود یافته ها
Iraq Iraq
+2483 تایید شده جدید
544670 مجموع تایید شده ها
+39 فوتی جدید
12125 مجموع فوتی ها
+2322 بهبودیافته جدید
474376 مجموع بهبود یافته ها
Ireland Ireland
+307 تایید شده جدید
71494 مجموع تایید شده ها
+3 فوتی جدید
2036 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
23364 مجموع بهبود یافته ها
Israel Israel
+1169 تایید شده جدید
333084 مجموع تایید شده ها
+8 فوتی جدید
2834 مجموع فوتی ها
+900 بهبودیافته جدید
320821 مجموع بهبود یافته ها
Italy Italy
+29001 تایید شده جدید
1509875 مجموع تایید شده ها
+822 فوتی جدید
52850 مجموع فوتی ها
+24031 بهبودیافته جدید
661180 مجموع بهبود یافته ها
Jamaica Jamaica
+53 تایید شده جدید
10541 مجموع تایید شده ها
+1 فوتی جدید
248 مجموع فوتی ها
+98 بهبودیافته جدید
5721 مجموع بهبود یافته ها
Japan Japan
+2490 تایید شده جدید
140225 مجموع تایید شده ها
+13 فوتی جدید
1996 مجموع فوتی ها
+1653 بهبودیافته جدید
116222 مجموع بهبود یافته ها
Jordan Jordan
+5000 تایید شده جدید
203021 مجموع تایید شده ها
+67 فوتی جدید
2509 مجموع فوتی ها
+4469 بهبودیافته جدید
135650 مجموع بهبود یافته ها
Kazakhstan Kazakhstan
+813 تایید شده جدید
129213 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
1990 مجموع فوتی ها
+563 بهبودیافته جدید
115384 مجموع بهبود یافته ها
Kenya Kenya
+780 تایید شده جدید
80102 مجموع تایید شده ها
+10 فوتی جدید
1427 مجموع فوتی ها
+552 بهبودیافته جدید
53526 مجموع بهبود یافته ها
Korea (South) Korea (South)
+569 تایید شده جدید
32887 مجموع تایید شده ها
+1 فوتی جدید
516 مجموع فوتی ها
+153 بهبودیافته جدید
27103 مجموع بهبود یافته ها
Kuwait Kuwait
+330 تایید شده جدید
141547 مجموع تایید شده ها
+1 فوتی جدید
872 مجموع فوتی ها
+717 بهبودیافته جدید
134750 مجموع بهبود یافته ها
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
+377 تایید شده جدید
71548 مجموع تایید شده ها
+5 فوتی جدید
1256 مجموع فوتی ها
+402 بهبودیافته جدید
62946 مجموع بهبود یافته ها
Lao PDR Lao PDR
0 تایید شده جدید
25 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
23 مجموع بهبود یافته ها
Latvia Latvia
+898 تایید شده جدید
15171 مجموع تایید شده ها
+4 فوتی جدید
188 مجموع فوتی ها
+33 بهبودیافته جدید
1719 مجموع بهبود یافته ها
Lebanon Lebanon
+1859 تایید شده جدید
122200 مجموع تایید شده ها
+24 فوتی جدید
974 مجموع فوتی ها
+916 بهبودیافته جدید
72152 مجموع بهبود یافته ها
Lesotho Lesotho
+17 تایید شده جدید
2109 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
44 مجموع فوتی ها
+1 بهبودیافته جدید
1278 مجموع بهبود یافته ها
Liberia Liberia
+13 تایید شده جدید
1591 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
83 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
1340 مجموع بهبود یافته ها
Libya Libya
+610 تایید شده جدید
80407 مجموع تایید شده ها
+15 فوتی جدید
1140 مجموع فوتی ها
+671 بهبودیافته جدید
51585 مجموع بهبود یافته ها
Liechtenstein Liechtenstein
+25 تایید شده جدید
1208 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
14 مجموع فوتی ها
+25 بهبودیافته جدید
1010 مجموع بهبود یافته ها
Lithuania Lithuania
+2102 تایید شده جدید
53757 مجموع تایید شده ها
+17 فوتی جدید
449 مجموع فوتی ها
+373 بهبودیافته جدید
12655 مجموع بهبود یافته ها
Luxembourg Luxembourg
+773 تایید شده جدید
32873 مجموع تایید شده ها
+6 فوتی جدید
294 مجموع فوتی ها
+774 بهبودیافته جدید
23404 مجموع بهبود یافته ها
Macao, SAR China Macao, SAR China
0 تایید شده جدید
0 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
0 مجموع بهبود یافته ها
Macedonia, Republic of Macedonia, Republic of
+1157 تایید شده جدید
58608 مجموع تایید شده ها
+30 فوتی جدید
1630 مجموع فوتی ها
+1094 بهبودیافته جدید
36064 مجموع بهبود یافته ها
Madagascar Madagascar
0 تایید شده جدید
17341 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
251 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
16657 مجموع بهبود یافته ها
Malawi Malawi
+2 تایید شده جدید
6020 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
185 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
5450 مجموع بهبود یافته ها
Malaysia Malaysia
+935 تایید شده جدید
60752 مجموع تایید شده ها
+3 فوتی جدید
348 مجموع فوتی ها
+2555 بهبودیافته جدید
49056 مجموع بهبود یافته ها
Maldives Maldives
+35 تایید شده جدید
12889 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
46 مجموع فوتی ها
+36 بهبودیافته جدید
11717 مجموع بهبود یافته ها
Mali Mali
+44 تایید شده جدید
4505 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
148 مجموع فوتی ها
+16 بهبودیافته جدید
3076 مجموع بهبود یافته ها
Malta Malta
+152 تایید شده جدید
9405 مجموع تایید شده ها
+3 فوتی جدید
125 مجموع فوتی ها
+103 بهبودیافته جدید
7165 مجموع بهبود یافته ها
Marshall Islands Marshall Islands
0 تایید شده جدید
4 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
1 مجموع بهبود یافته ها
Mauritania Mauritania
+42 تایید شده جدید
8288 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
171 مجموع فوتی ها
+6 بهبودیافته جدید
7652 مجموع بهبود یافته ها
Mauritius Mauritius
+1 تایید شده جدید
498 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
10 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
440 مجموع بهبود یافته ها
Mexico Mexico
+8107 تایید شده جدید
1078594 مجموع تایید شده ها
+645 فوتی جدید
104242 مجموع فوتی ها
+5544 بهبودیافته جدید
803581 مجموع بهبود یافته ها
Moldova Moldova
+1691 تایید شده جدید
102894 مجموع تایید شده ها
+20 فوتی جدید
2229 مجموع فوتی ها
+6696 بهبودیافته جدید
90485 مجموع بهبود یافته ها
Monaco Monaco
+6 تایید شده جدید
600 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
3 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
530 مجموع بهبود یافته ها
Mongolia Mongolia
+26 تایید شده جدید
738 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
+2 بهبودیافته جدید
347 مجموع بهبود یافته ها
Montenegro Montenegro
+508 تایید شده جدید
33316 مجموع تایید شده ها
+10 فوتی جدید
469 مجموع فوتی ها
+492 بهبودیافته جدید
21721 مجموع بهبود یافته ها
Morocco Morocco
+4178 تایید شده جدید
340684 مجموع تایید شده ها
+80 فوتی جدید
5619 مجموع فوتی ها
+5312 بهبودیافته جدید
289808 مجموع بهبود یافته ها
Mozambique Mozambique
+165 تایید شده جدید
15467 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
128 مجموع فوتی ها
+61 بهبودیافته جدید
13520 مجموع بهبود یافته ها
Myanmar Myanmar
+1639 تایید شده جدید
85205 مجموع تایید شده ها
+36 فوتی جدید
1846 مجموع فوتی ها
+1279 بهبودیافته جدید
64645 مجموع بهبود یافته ها
Namibia Namibia
+149 تایید شده جدید
14155 مجموع تایید شده ها
+2 فوتی جدید
147 مجموع فوتی ها
+16 بهبودیافته جدید
13355 مجموع بهبود یافته ها
Nepal Nepal
+1614 تایید شده جدید
227640 مجموع تایید شده ها
+23 فوتی جدید
1412 مجموع فوتی ها
+1437 بهبودیافته جدید
209435 مجموع بهبود یافته ها
Netherlands Netherlands
+4470 تایید شده جدید
503123 مجموع تایید شده ها
+75 فوتی جدید
9184 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
0 مجموع بهبود یافته ها
New Zealand New Zealand
+7 تایید شده جدید
2047 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
25 مجموع فوتی ها
+1 بهبودیافته جدید
1956 مجموع بهبود یافته ها
Nicaragua Nicaragua
0 تایید شده جدید
5784 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
160 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
4225 مجموع بهبود یافته ها
Niger Niger
+24 تایید شده جدید
1443 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
70 مجموع فوتی ها
+12 بهبودیافته جدید
1182 مجموع بهبود یافته ها
Nigeria Nigeria
+169 تایید شده جدید
66974 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
1169 مجموع فوتی ها
+92 بهبودیافته جدید
62585 مجموع بهبود یافته ها
Norway Norway
+480 تایید شده جدید
34748 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
316 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
17998 مجموع بهبود یافته ها
Oman Oman
0 تایید شده جدید
122579 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
1391 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
113856 مجموع بهبود یافته ها
Pakistan Pakistan
+3113 تایید شده جدید
389311 مجموع تایید شده ها
+54 فوتی جدید
7897 مجموع فوتی ها
+1489 بهبودیافته جدید
335881 مجموع بهبود یافته ها
Palestinian Territory Palestinian Territory
+1766 تایید شده جدید
78493 مجموع تایید شده ها
+15 فوتی جدید
680 مجموع فوتی ها
+742 بهبودیافته جدید
61241 مجموع بهبود یافته ها
Panama Panama
+1755 تایید شده جدید
160287 مجموع تایید شده ها
+16 فوتی جدید
3018 مجموع فوتی ها
+1620 بهبودیافته جدید
140976 مجموع بهبود یافته ها
Papua New Guinea Papua New Guinea
0 تایید شده جدید
645 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
7 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
588 مجموع بهبود یافته ها
Paraguay Paraguay
+639 تایید شده جدید
79517 مجموع تایید شده ها
+13 فوتی جدید
1704 مجموع فوتی ها
+485 بهبودیافته جدید
56510 مجموع بهبود یافته ها
Peru Peru
0 تایید شده جدید
952439 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
35685 مجموع فوتی ها
+2272 بهبودیافته جدید
887019 مجموع بهبود یافته ها
Philippines Philippines
+1382 تایید شده جدید
424297 مجموع تایید شده ها
+27 فوتی جدید
8242 مجموع فوتی ها
+311 بهبودیافته جدید
387266 مجموع بهبود یافته ها
Poland Poland
+16690 تایید شده جدید
941112 مجموع تایید شده ها
+580 فوتی جدید
15568 مجموع فوتی ها
+25342 بهبودیافته جدید
494869 مجموع بهبود یافته ها
Portugal Portugal
+6383 تایید شده جدید
280394 مجموع تایید شده ها
+82 فوتی جدید
4209 مجموع فوتی ها
+4588 بهبودیافته جدید
193944 مجموع بهبود یافته ها
Qatar Qatar
+215 تایید شده جدید
138066 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
237 مجموع فوتی ها
+248 بهبودیافته جدید
135198 مجموع بهبود یافته ها
Republic of Kosovo Republic of Kosovo
+775 تایید شده جدید
37028 مجموع تایید شده ها
+15 فوتی جدید
963 مجموع فوتی ها
+553 بهبودیافته جدید
22690 مجموع بهبود یافته ها
Romania Romania
+9005 تایید شده جدید
449349 مجموع تایید شده ها
+171 فوتی جدید
10712 مجموع فوتی ها
+9629 بهبودیافته جدید
323514 مجموع بهبود یافته ها
Russian Federation Russian Federation
+25195 تایید شده جدید
2169424 مجموع تایید شده ها
+515 فوتی جدید
37688 مجموع فوتی ها
+24612 بهبودیافته جدید
1671349 مجموع بهبود یافته ها
Rwanda Rwanda
+72 تایید شده جدید
5851 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
47 مجموع فوتی ها
+28 بهبودیافته جدید
5345 مجموع بهبود یافته ها
Réunion Réunion
0 تایید شده جدید
0 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
0 مجموع بهبود یافته ها
Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis
0 تایید شده جدید
22 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
19 مجموع بهبود یافته ها
Saint Lucia Saint Lucia
+3 تایید شده جدید
238 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
2 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
109 مجموع بهبود یافته ها
Saint Vincent and Grenadines Saint Vincent and Grenadines
0 تایید شده جدید
84 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
78 مجموع بهبود یافته ها
San Marino San Marino
+22 تایید شده جدید
1514 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
44 مجموع فوتی ها
+10 بهبودیافته جدید
1231 مجموع بهبود یافته ها
Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe
+3 تایید شده جدید
985 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
17 مجموع فوتی ها
+2 بهبودیافته جدید
928 مجموع بهبود یافته ها
Saudi Arabia Saudi Arabia
+322 تایید شده جدید
356389 مجموع تایید شده ها
+15 فوتی جدید
5840 مجموع فوتی ها
+428 بهبودیافته جدید
345215 مجموع بهبود یافته ها
Senegal Senegal
+33 تایید شده جدید
15960 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
331 مجموع فوتی ها
+18 بهبودیافته جدید
15558 مجموع بهبود یافته ها
Serbia Serbia
+7606 تایید شده جدید
148214 مجموع تایید شده ها
+51 فوتی جدید
1366 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
0 مجموع بهبود یافته ها
Seychelles Seychelles
0 تایید شده جدید
166 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
159 مجموع بهبود یافته ها
Sierra Leone Sierra Leone
+1 تایید شده جدید
2409 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
74 مجموع فوتی ها
+2 بهبودیافته جدید
1831 مجموع بهبود یافته ها
Singapore Singapore
+5 تایید شده جدید
58195 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
28 مجموع فوتی ها
+13 بهبودیافته جدید
58104 مجموع بهبود یافته ها
Slovakia Slovakia
+1953 تایید شده جدید
101257 مجموع تایید شده ها
+17 فوتی جدید
749 مجموع فوتی ها
+2831 بهبودیافته جدید
56378 مجموع بهبود یافته ها
Slovenia Slovenia
+1767 تایید شده جدید
71073 مجموع تایید شده ها
+46 فوتی جدید
1245 مجموع فوتی ها
+1884 بهبودیافته جدید
49654 مجموع بهبود یافته ها
Solomon Islands Solomon Islands
0 تایید شده جدید
17 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
5 مجموع بهبود یافته ها
Somalia Somalia
+6 تایید شده جدید
4451 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
113 مجموع فوتی ها
+5 بهبودیافته جدید
3417 مجموع بهبود یافته ها
South Africa South Africa
+3069 تایید شده جدید
778571 مجموع تایید شده ها
+88 فوتی جدید
21289 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
716444 مجموع بهبود یافته ها
South Sudan South Sudan
+19 تایید شده جدید
3092 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
61 مجموع فوتی ها
+11 بهبودیافته جدید
2949 مجموع بهبود یافته ها
Spain Spain
+12289 تایید شده جدید
1617355 مجموع تایید شده ها
+337 فوتی جدید
44374 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
150376 مجموع بهبود یافته ها
Sri Lanka Sri Lanka
+559 تایید شده جدید
22028 مجموع تایید شده ها
+3 فوتی جدید
99 مجموع فوتی ها
+369 بهبودیافته جدید
15816 مجموع بهبود یافته ها
Sudan Sudan
+215 تایید شده جدید
16864 مجموع تایید شده ها
+5 فوتی جدید
1215 مجموع فوتی ها
+56 بهبودیافته جدید
9964 مجموع بهبود یافته ها
Suriname Suriname
+2 تایید شده جدید
5307 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
117 مجموع فوتی ها
+1 بهبودیافته جدید
5185 مجموع بهبود یافته ها
Swaziland Swaziland
+57 تایید شده جدید
6329 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
120 مجموع فوتی ها
+28 بهبودیافته جدید
5929 مجموع بهبود یافته ها
Sweden Sweden
+5841 تایید شده جدید
236355 مجموع تایید شده ها
+67 فوتی جدید
6622 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
0 مجموع بهبود یافته ها
Switzerland Switzerland
+4509 تایید شده جدید
313978 مجموع تایید شده ها
+116 فوتی جدید
4509 مجموع فوتی ها
+7400 بهبودیافته جدید
218900 مجموع بهبود یافته ها
Syrian Arab Republic (Syria) Syrian Arab Republic (Syria)
+83 تایید شده جدید
7542 مجموع تایید شده ها
+8 فوتی جدید
399 مجموع فوتی ها
+59 بهبودیافته جدید
3330 مجموع بهبود یافته ها
Taiwan, Republic of China Taiwan, Republic of China
+2 تایید شده جدید
625 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
7 مجموع فوتی ها
+2 بهبودیافته جدید
555 مجموع بهبود یافته ها
Tajikistan Tajikistan
+36 تایید شده جدید
12044 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
86 مجموع فوتی ها
+42 بهبودیافته جدید
11437 مجموع بهبود یافته ها
Tanzania, United Republic of Tanzania, United Republic of
0 تایید شده جدید
509 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
21 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
183 مجموع بهبود یافته ها
Thailand Thailand
+19 تایید شده جدید
3961 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
60 مجموع فوتی ها
+2 بهبودیافته جدید
3790 مجموع بهبود یافته ها
Timor-Leste Timor-Leste
0 تایید شده جدید
30 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
30 مجموع بهبود یافته ها
Togo Togo
+15 تایید شده جدید
2904 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
64 مجموع فوتی ها
+25 بهبودیافته جدید
2345 مجموع بهبود یافته ها
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago
+67 تایید شده جدید
6570 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
116 مجموع فوتی ها
+25 بهبودیافته جدید
5680 مجموع بهبود یافته ها
Tunisia Tunisia
+1168 تایید شده جدید
92475 مجموع تایید شده ها
+51 فوتی جدید
3034 مجموع فوتی ها
+994 بهبودیافته جدید
67453 مجموع بهبود یافته ها
Turkey Turkey
+36008 تایید شده جدید
503738 مجموع تایید شده ها
+174 فوتی جدید
13014 مجموع فوتی ها
+3291 بهبودیافته جدید
388771 مجموع بهبود یافته ها
Uganda Uganda
+225 تایید شده جدید
19115 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
191 مجموع فوتی ها
+8 بهبودیافته جدید
8840 مجموع بهبود یافته ها
Ukraine Ukraine
+15623 تایید شده جدید
695755 مجموع تایید شده ها
+234 فوتی جدید
12091 مجموع فوتی ها
+10078 بهبودیافته جدید
331538 مجموع بهبود یافته ها
United Arab Emirates United Arab Emirates
+1305 تایید شده جدید
163967 مجموع تایید شده ها
+1 فوتی جدید
564 مجموع فوتی ها
+826 بهبودیافته جدید
151870 مجموع بهبود یافته ها
United Kingdom United Kingdom
+17557 تایید شده جدید
1578429 مجموع تایید شده ها
+498 فوتی جدید
57128 مجموع فوتی ها
+9 بهبودیافته جدید
3454 مجموع بهبود یافته ها
United States of America United States of America
+110611 تایید شده جدید
12883264 مجموع تایید شده ها
+1232 فوتی جدید
263454 مجموع فوتی ها
+35247 بهبودیافته جدید
4871203 مجموع بهبود یافته ها
Uruguay Uruguay
+129 تایید شده جدید
5117 مجموع تایید شده ها
+1 فوتی جدید
74 مجموع فوتی ها
+98 بهبودیافته جدید
4021 مجموع بهبود یافته ها
Uzbekistan Uzbekistan
+182 تایید شده جدید
72409 مجموع تایید شده ها
+1 فوتی جدید
607 مجموع فوتی ها
+193 بهبودیافته جدید
69670 مجموع بهبود یافته ها
Vanuatu Vanuatu
0 تایید شده جدید
1 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
0 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
0 مجموع بهبود یافته ها
Venezuela (Bolivarian Republic) Venezuela (Bolivarian Republic)
+398 تایید شده جدید
101215 مجموع تایید شده ها
+4 فوتی جدید
884 مجموع فوتی ها
+403 بهبودیافته جدید
96072 مجموع بهبود یافته ها
Viet Nam Viet Nam
+10 تایید شده جدید
1331 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
35 مجموع فوتی ها
+13 بهبودیافته جدید
1166 مجموع بهبود یافته ها
Western Sahara Western Sahara
0 تایید شده جدید
10 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
1 مجموع فوتی ها
0 بهبودیافته جدید
8 مجموع بهبود یافته ها
Yemen Yemen
+13 تایید شده جدید
2137 مجموع تایید شده ها
+1 فوتی جدید
612 مجموع فوتی ها
+10 بهبودیافته جدید
1484 مجموع بهبود یافته ها
Zambia Zambia
+18 تایید شده جدید
17553 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
357 مجموع فوتی ها
+24 بهبودیافته جدید
16779 مجموع بهبود یافته ها
Zimbabwe Zimbabwe
+115 تایید شده جدید
9623 مجموع تایید شده ها
0 فوتی جدید
274 مجموع فوتی ها
+61 بهبودیافته جدید
8397 مجموع بهبود یافته ها