قوانین استفاده از سایت

ما می دانیم که شما برای ما مهم هستید

ما همه سعیمان را برای این اهمیت می کنیم

چیزی غیر از این مهم نیست

اگر کسی به شما گفت که صد صفحه مطلب نوشته بدانید همه اش را کپی کرده حال خواه آیت اله باشد و توضیح المسائلش طولانی یا گوگل باشد و کتاب قوانینش محرمانه.

سامان می گوید که من فقط یک چیز را بیان می دارم و آن حفظ اهمیت هست وقتی که کسی برای من مهم باشد خود به خود بقیه مسائل حل می شود و اگر مهم نبود هم به همین شکل از بین رفته و دیگر بین ما نخواهد بود پس تنها چیزی که مهم است این است که ما به مهم بودن خودمان پی ببریم تا نخواهیم که او برای این که به این مهم بودن پاسخ بدهد ما را مجازات یا عفو کند بلکه ما خودمان در حال اهمیت به سر برده و رفتار های مقتضی از خود نشان داده وکاری کنیم که به اندازه اهمیتمان جلوه داشته و هیچ گاه محیط پیرامون خود را به جهنمی تبدیل ننماین